ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ

 

ಇಲಾಖೆ

ಶಾಖೆ

ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು(ವೃಂದವಾರು)

 

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು(ವೃಂದವಾರು)

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃ‍ದ್ಧಿ,

ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ

ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

01

--

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು / ಪತ್ರಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು / ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

02

02

 

ಭಾಷಂತರಕಾರರು (ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ / ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ)

01

01

 

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

01

--

 

ಚಾಲಕರು

01

--

 

ದಲಾಯತ್

02

01

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ

ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ

01

01

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

01

01

 

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

01

01

 

ದಲಾಯತ್

01

-- 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

01

01

   

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

01

01

   

ದಲಾಯತ್

01

-- 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-1

ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-1

01

01

   

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

01

--

   

ಸಹಾಯಕ

02

02

   

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

01

01

   

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

01

--

   

ದಲಾಯತ್

01

--

 
 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2

01

01

   

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

01

01

   

ಸಹಾಯಕರು

02

02

   

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

01

01

   

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

01

--

   

ದಲಾಯತ್

01

--

 
 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-3

ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-3

01

01

   

ಸಹಾಯಕರು

02

--

   

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

01

01

   

ಬೆರಳಚ್ಚುಹಗಾರರು

01

--

   

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ

01

--

   

ಒಟ್ಟು

35

 
 

ಯೋಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಘಟಕ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

01

--

   

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

01

--

 

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

01

--

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

01

--

 

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

01

--

 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾಲೋಚಕರು

01

--

 

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ

02

--

 

ಒಟ್ಟು

08

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS