ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಬೀದಿವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2014 ಸೆಕ್ಷನ್‌ 26ರ ಕುರಿತು. 26.07.2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2014 15.06.2020 ಕನ್ನಡ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 12.06.2019 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977  07.09.2017  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 14.09.2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6. Karnataka Industrial Training Institution (Recognition of Minority Educational Institutions Terms & Conditions) (Technical Education) Rules, 2022-Draft 19.01.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. Karnataka Technical Educational Institutions (Grant-in-Aid for Private Industrial Training Institutes) Rules, 2023-Draft 30.01.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 Karnataka Industrial Training Institution (Recognition of Minority Educational Institutions Terms and Conditions)(Technical Education) Rules, 2023 18.05.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವೆಗಳು (ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 01.07.2023 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS