ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಇಲಾಖಾ ಆಯವ್ಯಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಆಯವ್ಯಯವರ್ಷ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಆಯವ್ಯಯ 2018-19

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018

ಕನ್ನಡ

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

Click here

02

ಆಯವ್ಯಯ 2019-20

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019

ಕನ್ನಡ

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

Click here

03

ಆಯವ್ಯಯ 2020-21

ಮಾರ್ಚ್‌-2020

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 04

ಆಯವ್ಯಯ 2021-22

ಮಾರ್ಚ್‌-2021

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05 

ಆಯವ್ಯಯ 2022-23

ಮಾರ್ಚ್‌-2022

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06

ಆಯವ್ಯಯ 2023-24

ಜುಲೈ 2023

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS