ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
1 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಸಂಪುಟ-01 ಸಂಚಿಕೆ-09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಮಾರ್ಚ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-01 ಸಂಚಿಕೆ-10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-01 ಸಂಚಿಕೆ-11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮೇ 2022  ಸಂಪುಟ-01  ಸಂಚಿಕೆ-12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
5 ಜೂನ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಜುಲೈ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ನವೆಂಬರ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಜನವರಿ 2023 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಮಾರ್ಚ್‌ 2023 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಜೂನ್‌ 2023 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಜುಲೈ 2023 ಸಂಪುಟ-02 ಸಂಚಿಕೆ-12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2023 ಸಂಪುಟ-03 ಸಂಚಿಕೆ-01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 ಸಂಪುಟ-03 ಸಂಚಿಕೆ-02  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS