ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್‌ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ

ಮಾನ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

   080  22252636    ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 206 & 207, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

acs.skill@karnataka.gov.in

secretaryskill@gmail.com

080

22253724

22032996

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 347,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಎಂ.ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

dstoskill@gmail.com

080

22032268

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 340,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಆರ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಗ್ರೇಡ್-1)

acs.skill@karnataka.gov.in

secretaryskill@gmail.com
080

22253724

22032996
  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 347,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೆ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

jdskill01@gmail.com

     

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮ ಎಸ್.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

undersecretaryskill@gmail.com

080

22032145

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 343,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್‌ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

(ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು)

acs.skill@karnataka.gov.in

secretaryskill@gmail.com
080

22253724

22032996
  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 347,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀ ರಾಜು ಹೆಚ್‌.ಎಸ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು-1

do4.labour@gmail.com

080

22032227

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಡಿ.ಸಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು-2

skillsection2@gmail.com

080

22032974

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337ಎ,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು-3

so3.skill@gmail.com

080

22032643

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 341,ಗೇಟ್-2, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS